مدل موی باز و بسته فر

مدل موی باز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵

مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵,مدل مو مجلسی زنانه ۲۰۱۴,مدل مو مجلسی زنانه ایرانی,مدل مو مجلسی زنانه ۹۳,مدل موی مجلسی زنانه,مدل موی مجلسی زنانه,مدل مو مجلسی دخترانه,مدل مو مجلسی دخترانه,مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۵,مدل مو مجلسی زنانه ۲۰۱۴,مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۴,مدل موی مجلسی دخترانه ۲۰۱۵,جدیدترین مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۳,مدل مو مجلسی زنانه ۲۰۱۴,مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۵,مدل موی مجلسی دخترانه ۲۰۱۵,مدل مو مجلسی زنانه ایرانی,مدل مو مجلسی زنانه ۹۴,مدل موی مجلسی زنانه,مدل موی مجلسی زنانه,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو مجلسی زنانه,مدل موی مجلسی دخترانه,مدل موی مجلسی دخترانه,مدل موی مجلسی دخترانه جدید,مدل مو مجلسی دخترانه,مدل مو مجلسی دخترانه,مدل موهای مجلسی دخترانه,مدل موی مجلسی زنانه,مدل موی مجلسی زنانه,مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو مجلسی زنانه,

مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵

جدیدترین مدل مو مجلسی زنانه,مدل مو بلند زنانه مجلسی,مدل مو مجلسی زنانه ۲۰۱۴,مدل موهای مجلسی زنانه,مدل مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵,مدل مو مجلسی زنانه ایرانی,مدل مو مجلسی دخترانه,مدل مو مجلسی دخترانه,مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۴,مدل مو مجلسی دخترانه ساده,مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۵,مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۴,مدل مو مجلسی دخترانه کوتاه,مدل موی مجلسی دخترانه,مدل موهای مجلسی دخترانه,مدل موی مجلسی دخترانه,مدل مو مجلسی دخترانه,مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۵,مدل مو مجلسی دخترانه ساده,مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۵,مدل مو مجلسی دخترانه ۲۰۱۴,مدل مو مجلسی دخترانه جدید,مدل مو مجلسی دخترانه کوتاه,مدل موی مجلسی دخترانه,مدل موهای مجلسی دخترانه,مدل موی مجلسی دخترانه

مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵

مدل مو بابلیس شده,مدل موی بابلیس شده,مدلهای موی بابلیس شده,عکس مدل مو بابلیس شده,انواع مدل موی بابلیس شده,مدل مو فر شده با بابلیس,مدل موی بابلیس شده کوتاه,مدلهای مو بابلیس شده,مدل مو کوتاه بابلیس شده,انواع مدل مو بابلیس شده,مدل مو بابلیس شده,مدل مو بابلیس,مدل مو بابلیس کشیده,مدل مو بابلیس دخترانه,مدل مو بابلیس ساده,مدل موی بابلیس,مدل موی بابلیسی,مدل موی بابلیس کشیده,مدل موهای بابلیس,مدلهای موی بابلیس شده,مدل مو بابلیسی,مدل موی بابلیسی,مدل مو بابلیس شده,مدل مو بابلیس,مدل مو بابلیس کشیده,مدل موهای بابلیسی,مدل مو بابلیس دخترانه,مدل مو بابلیس ساده,مدل مو باب مارلی,مدل مو بابلیس شده,مدل مو بابلیس,مدل مو بابلیسی,مدل مو باب,مدل مو بابک سعیدی,مدل مو بابلیس کشیده,مدل مو بابابلیس,مدل مو بابیلیس,مدل مو بابلیس شده,مدل مو بابک سعیدی,مدل موهای بابک سعیدی,مدل موی جدید بابک سعیدی,مدل مو بابلیس کشیده,مدل موی بابلیس کشیده,مدل موهای بابلیس کشیده,مدل موی بلند بابلیس کشیده,مدل مو بابابلیس,مدل مو بابیلیس,مدل موی بابلیس شده,مدل مو با بابلیس,مدل موی بابیلیس,مدل مو بابلیس شده,مدل موی بابلیس شده,مدل موی بابلیس شده,مدلهای موی بابلیس شده,عکس مدل مو بابلیس شده,انواع مدل موی بابلیس شده,مدلهای زیبا از موهای بابلیس شده ( تصویری),مدل مو فر شده با بابلیس,مدل موی بابلیس شده کوتاه,مدلهای مو بابلیس شده

مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵

مدل موی فر زنانه,مدل مو فر زنانه,مدل موهای فر زنانه,مدل موی فر دخترانه,مدل موی فر دخترانه,مدل مو فر دخترانه ۲۰۱۴,مدل موهای فر دخترانه,مدل موی کوتاه فر زنانه,مدل مو بلند فر زنانه,مدل مو فر کوتاه زنانه,مدل موهای فر زنانه,مدل موی فر زنانه,مدل مو فر زنانه,مدل موهای فر دخترانه,مدل مو فر دخترانه,مدل موی فر دخترانه,مدل مو فر دخترانه ۲۰۱۵,مدل موی کوتاه فر زنانه,مدل مو بلند فر زنانه,مدل مو فر کوتاه زنانه,مدل مو فر دخترانه,مدل مو فر دخترانه ۲۰۱۴,مدل مو فر دخترانه ۲۰۱۴,مدل موی فر دخترانه,مدل موی فر دخترانه,مدل موهای فر دخترانه,انواع مدل مو فر دخترانه,عکس مدل مو فر دخترانه,مدل مو کوتاه فر دخترانه,عکس مدل موی فر دخترانه,مدل مو فر دخترانه ۲۰۱۵,مدل موی فر دخترانه,مدل موی فر دخترانه جدید,مدل موی فر دخترانه ۲۰۱۴,مدل موی فر دخترانه ۹۳,مدل مو فر دخترانه,مدل مو فر دخترانه ۲۰۱۵,مدل موهای فر دخترانه,عکس مدل موی فر دخترانه,مدل موی فر کوتاه دخترانه,مدل موی فر بلند دخترانه,مدل موهای فر دخترانه,مدل مو فر دخترانه,مدل موی فر دخترانه,مدل مو فر دخترانه ۲۰۱۵,عکس مدل موی فر دخترانه,انواع مدل مو فر دخترانه,عکس مدل مو فر دخترانه,مدل موی فر کوتاه دخترانه,مدل موی فر بلند دخترانه,مدل مو کوتاه فر دخترانه,مدل مو بلند فر زنانه,مدل موی فر بلند دخترانه,مدل مو فر بلند دخترانه,مدل مو فر کوتاه زنانه,مدل موی فر کوتاه زنانه,مدل مو فر کوتاه دخترانه,مدل موی فر کوتاه دخترانه,مدل مو بلند فر زنانه,مدل موی فر بلند دخترانه,مدل مو کوتاه زنانه برای موهای فر,مدل مو فر بلند دخترانه,مدل موهای کوتاه فر دخترانه,مدل موی کوتاه فر زنانه,مدل مو فر کوتاه زنانه,مدل موی کوتاه فر دخترانه,مدل مو کوتاه فر دخترانه,مدل موهای کوتاه فر دخترانه,مدل کوتاهی موی فر دخترانه

مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵

شینیون بسته,شنیون بسته,شنیون بسته,شنیون بسته عروس,شنیون بسته دخترانه,شینیون بسته ۲۰۱۴,شینیون مو بسته,شنیون بسته مجلسی,شنیون بسته با تور,شنیون بسته موی عروس,شنیون بسته,شنیون بسته,شنیون بسته عروس,شنیون بسته دخترانه,شینیون بسته ۲۰۱۵,شینیون مو بسته,شنیون بسته مجلسی,شنیون بسته با تور,شنیون بسته موی عروس,مدل شنیون بسته,شنیون بسته عروس,مدل شنیون بسته عروس,شنیون بسته موی عروس,شینیون بسته عروس,شنیون باز و بسته عروس,شنیون بسته دخترانه,شینیون بسته دخترانه,مدل شنیون بسته دخترانه,شینیون بسته ۲۰۱۴,مدل شینیون بسته ۲۰۱۵,شینیون مو بسته ۲۰۱۴,شینیون باز و بسته ۹۳,مدل شینیون مو بسته ۲۰۱۵,شینیون مو بسته,شینیون مو بسته ۲۰۱۴,شینیون مو بسته ۲۰۱۵,مدل شینیون مو بسته,مدل شینیون موی بسته,شینیون مو باز و بسته,شینیون موی بسته,شینیون موهای بسته,شینیون بسته موی کوتاه,مدل شینیون مو بسته ۲۰۱۴,شنیون بسته مجلسی,شینیون بسته مجلسی,شنیون بسته با تور,شنیون بسته موی عروس

مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵

مدل مو بازیگران هالیوود,مدل مو بازیگران ایرانی,مدل موی بازیگران ایرانی,مدل مو کوتاه بازیگران هالیوود,مدل مو باز جدید,مدل مو باز جدید دخترانه,مدل موی باز جدید,مدل موهای باز جدید,مدل موی باز جدید ۲۰۱۵,مدل موی باز جدید عروس,مدل مو باز جدید,مدل موی باز جدید,مدل موی جدید باز و بسته,مدل موی جدید باز دخترانه,مدل مو باز فر,مدل مو باز فر درشت,مدل مو باز فر شده,مدل موی باز فر درشت,مدل موی باز فر,مدل موی باز فر,مدل موهای باز فر,مدل موی باز فر عروس,مدل موهای باز فر,مدل مو فر باز و بسته,مدل مو باز زنانه,مدل موی باز زنانه,مدل موی باز زنانه,مدل مو باز دخترانه,مدل مو باز دخترانه جدید,مدل مو باز دخترانه ۲۰۱۴,مدل مو باز دخترانه برای عروسی,مدل مو نیمه باز زنانه,مدل مو دخترانه باز وبسته,مدل مو نیمه باز دخترانه,مدل مو باز مجلسی,مدل مو باز مجلسی دخترانه,مدل موی باز مجلسی,مدل موهای باز مجلسی,مدل موی باز مجلسی دخترانه,مدل مو باز مجلسی,مدل موی باز مجلسی دخترانه,مدل مو نیمه باز مجلسی,مدل موی نیمه باز مجلسی,مدل مو مجلسی باز و بسته

مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵

مدل مو باز عروس,مدل مو باز عروس ۲۰۱۵,مدل مو باز عروس ۲۰۱۵,مدل مو باز عروس۲۰۱۴,مدل مو باز عروس ایرانی,مدل مو باز عروسی,مدل مو باز عروس با تور,مدل موی باز عروس,مدل موی باز عروس ۲۰۱۳,مدل موی باز عروس جدید,مدل مو باز و بسته دخترانه,مدل موی باز و بسته دخترانه,مدل مو باز و بسته دخترانه,مدل مو باز و بسته,مدل مو باز و بسته فر,مدل مو باز و بسته جدید,مدل مو باز و بسته عروس,مدل مو باز و بسته ۲۰۱۴,مدل مو باز و بسته ۲۰۱۵,مدل مو باز و بسته برای عروس,مدل مو باز و بسته ۲۰۱۴,مدل مو باز و بسته زنانه,مدل مو باز و جمع,مدل موی باز و جمع,مدل مو جمع و باز عروس,مدل مو جمع وباز دخترانه,مدل مو جمع و باز ۲۰۱۴,مدل مو جمع وباز ۲۰۱۵,مدل مو جمع و باز ۲۰۱۴,مدل مو جمع و باز ۲۰۱۴,مدل مو جمع و باز ساده,مدل مو های جمع و باز,مدل مو بازیگران هالیوود,مدل مو بازیگران هالیوودی,مدل مو بازیگران هالیوود۲۰۱۵,مدل موی بازیگران هالیوود,مدل موی بازیگران هالیوودی,مدل موی بازیگران هالیوود۲۰۱۴,

مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵

مدل مو بلوند عروس,مدل موی عروس بلوند,مدل رنگ موی بلوند عروسکی,مدل موی بلوند,مدل موی بلوند عروس,مدل موی بلوند دودی,مدل موی بلوند کوتاه,مدل موی بلوند فر,مدل موی بلوند,مدل مو بلوند,مدلهای موی بلوند,مدل رنگ موی بلوند,عکس مدل موی بلوند,مدل موی بلوند,مدل موی بلوند کوتاه,مدل موی بلوند دودی,مدل موی بلوند فر,مدل مو بلوند,مدلهای موی بلوند,مدل رنگ موی بلوند,عکس مدل موی بلوند,مدل رنگ مو بلوند,عکس مدل مو بلوند,مدل موی بلوند کوتاه,مدل مو کوتاه بلوند,مدل موی بلوند دودی,مدل رنگ موی بلوند دودی,مدل موی بلوند فر,مدلهای موی بلوند,مدلهای رنگ موی بلوند,مدل رنگ مو بلوند,مدل رنگ مو بلوند تیره,مدل رنگ مو بلوند روشن,مدل رنگ موی بلوند,مدل رنگ موی بلوند دودی,مدل رنگ موی بلوند روشن,مدل رنگ موی بلوند تیره,مدل رنگ موی بلوند طلایی,مدل رنگ موی بلوند عروسکی,مدلهای رنگ موی بلوند,عکس مدل مو بلوند,عکس مدل موی بلوند,عکس مدل موهای بلوند,عکس مدل رنگ موی بلوند

مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵

رنگ مو زنانه ۲۰۱۵,مدل و رنگ مو زنانه ۲۰۱۴,رنگ موی زنانه ۲۰۱۴,رنگ موی زنانه ۲۰۱۴,رنگ موهای زنانه ۲۰۱۵,رنگ مو زنانه سال ۲۰۱۴,مدل رنگ مو زنانه ۲۰۱۴,رنگ موی زنانه سال ۲۰۱۴,انواع رنگ مو زنانه ۲۰۱۴,مدل رنگ موی زنانه ۲۰۱۴,رنگ مو زنانه جدید,جدیدترین رنگ مو زنانه ۲۰۱۲,رنگ موی زنانه جدید,رنگ موهای جدید زنانه,رنگ موی جدید زنان,مدل رنگ موی زنانه جدید,جدیدترین رنگ مو زنانه,جدیدترین مدل رنگ مو زنانه,مدل رنگ مو زنانه جدید,عکس رنگ مو جدید زنانه,رنگ مو زنانه سال ۲۰۱۴,رنگ موی زنانه سال ۲۰۱۴,رنگ مو زنانه۲۰۱۵,رنگ مو زنانه سال ۹۳,رنگ موی زنانه سال ۹۳,رنگ مو زنانه ۲۰۱۵,مدل رنگ مو زنانه ۲۰۱۵,رنگ موی زنانه سال ۲۰۱۳,مدل رنگ موی زنانه ۲۰۱۳,رنگ مو زنانه سال ۲۰۱۳,انواع رنگ مو زنانه ۲۰۱۴,جدیدترین رنگ موی زنانه ۲۰۱۵,رنگ مو زنانه ۲۰۱۲,جدیدترین رنگ مو زنانه ۲۰۱۵,رنگ موی زنانه ۲۰۱۵,رنگ مو زنانه ۹۳,رنگ موی زنانه ۹۳,رنگ مو زنانه سال ۹۳,رنگ موی زنانه سال ۹۳,رنگ مو زنانه سال ۲۰۱۴,رنگ مو زنانه سال ۹۳,رنگ مو زنانه سال,رنگ مو زنانه سال ۲۰۱۳,رنگ موی زنانه سال ۲۰۱۳,رنگ موی زنانه سال ۹۴,رنگ موی زنانه سال,رنگ موی زنانه سال ۹۱,رنگ موی زنانه سال ۲۰۱۴,جدیدترین رنگ موی زنانه سال ۲۰۱۵

مدلهای جدید مو مجلسی زنانه ۲۰۱۵


شینیون شیک

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

مدل موی باز

مدل شینیون عروس ۹۴

مدل مو عروس ایرانی ۹۴

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94

مدل شینیون عروس ۹۴

 

مدل شینیون عروس 94
مدل مو عروس ایرانی ۹۴

مدل موی عروس – آرایش موی عروس ۲۰۱۵ و ۹۴

 مدل مو عروس ایرانی ۹۴

 

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

عروس

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

مدل موی عروس

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

آرایش موی عروس جدید

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

مدل موی عروس ۹۴

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

آرایش موی عروس ۲۰۱۵

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

مدل موی عروس اروپایی

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

مدل موی عروس ایرانی

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

مدل موی عروسکی

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

آرایش موی عروس ایرانی

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

آرایش موی عروس

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

عروس , مدل موی عروس

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

آرایش موی عروس جدید , مدل موی عروس ۹۴

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

مدل موی عروس ۹۴ , آرایش موی عروس ۲۰۱۵

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

آرایش موی عروس ۲۰۱۵ , مدل موی عروس اروپایی

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

مدل موی عروس ایرانی , مدل موی عروسکی

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

آرایش موی عروس ایرانی , آرایش موی عروس

عروس, مدل موی عروس, آرایش موی عروس جدید, مدل موی عروس 94, آرایش موی عروس 2015

منبع : زیباکده

گرداوری : پرتال پوتیکا

 مدل مو عروس ایرانی ۹۴

مدلهای جدید مو عروس ۲۰۱۵

 

 مدل مو عروس ایرانی ۹۴

میکاپ

میکاپ جدید

 

دراین پست بنا به درخواست دوستان عکسهای زیبایی را از جدید ترین میکاپ صورت وسایه چشم را برای شما آماده کرده ایم که این مدل فیگور صورت در پرتره ودرزمینه آرایش میتواند برای شما دوستان جالب باشد

پی-اس-دی-ها

خط-چشم   عکس-عروس

سایه-چشم

سایه-زیبا

میکاپ

میکاپ جدید

 

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش – سری دوم

 میکاپ جدید

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش – سری دوم

جدیدترین مدل میکاپ زنانه

مدل میکاپ زنانه

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

مدل ارایش و میکاپ زنانه

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

زیباترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

عکس هایی از جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

گالری عکس میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

 میکاپ و آرایش زنانه

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

آرایش صورت و میکاپ زیبا

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

جدیدترین مدل میکاپ زنانه

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

جدیدترین مدل آرایش زنانه

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

جدیدترین مدل میکاپ دخترانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش دخترانه

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

مدل جدید میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش در امسال

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

میکاپ دخترانه

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

مدل آرایش صورت

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

مدل آرایش و میکاپ برای صاف شدن پوست صورت

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

مدل ارایش و زیبایی

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

انواع مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

تصاویری از جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش

جدیدترین مدل میکاپ زنانه و مدل آرایش - سری دوم

 

 

 میکاپ جدید

آموزش بافت مو به سبک آبشاری

اموزش بافت جلوی مو

 

مدل موی بافته به سبک آبشاری امسال خیلی پر طرفدارترین بوده. حتما عکس های این مدل موی زیبا و شیک رو بارها دیدید و با خودتون فکر کردید که چطور موهاتون رو اینطوری درست کنید.

مدل مو فر

موی بافته آبشاری

برای این مدل مو به هیچ ابزار خاصی احتیاج ندارید. فقط مراحل زیر رو دنبال کنید.

این مدل با موهای صاف و یا فر باز قشنگتر میشه. اول موهاتون رو خوب شانه کنید تا هیچ گره ای در موها نباشد. میتونید از هر طرف که دوست دارید شروع کنید. مثلا از سمت چپ موهای جلوی سر رو به سه دسته تقسیم کنید و درست مثل بافت ساده شروع به بافتن کنید.

اما دقت کنید که بعد از هر بافت تکه موی آخر رو پایین بندازید و بجاش یک تکه جدید بردارید. تنها نکته مهم این مدل مو همین قسمت هست.

این کار رو تکرار کنید تا به وسط سرتون یا حتا طرف دیگر سر برسید. حالا قسمت بافته شده رو با کش یا با سنجاق سر محکم کنید. به همین راحتی میتونین موهاتون رو به سبک آبشاری ببافید

حتی اگر دوست داشته باشید میتونین تکه های مویی رو که به صورت آبشاری پایین ریخته بابیلیس بکشید که موهاتون مثل عکس بالای صفحه بشه.

آموزش مدل موی بافته آبشاری1

آموزش مدل موی بافته آبشاری2

آموزش مدل موی بافته آبشاری3

آموزش مدل موی بافته آبشاری4

آموزش مدل موی بافته آبشاری6

By Sanaz Irani

اموزش بافت جلوی مو

گالری مدل مو مردانه جدید

عکس مدل مو مردانه